Rekrutacja – 2019/2020

 

REKRUTACJA DO BURSY SZKOLNEJ

im. Janusza Korczaka w Kaliszu

NA ROK SZKOLNY 2019/2020

 

O przyjęcie do bursy może ubiegać się kandydat niepełnoletni lub pełnoletni mający stałe miejsce zamieszkania poza Kaliszem, który jest lub będzie uczniem klasy VII i VIII szkoły podstawowej, uczniem szkoły ponadpodstawowej dla młodzieży oraz uczniem szkoły artystycznej, w tym uczniem wymagającym stosowania specjalnej organizacji nauki, metod pracy i wychowania, a także będący słuchaczem kolegiów pracowników służb społecznych, w wieku do 24. roku życia.

Rodzice niepełnoletnich wychowanków lub pełnoletni wychowankowie bursy, którzy wyrażają wolę kontynuacji zamieszkania w bursie na kolejny rok szkolny, mają obowiązek złożyć deklarację kontynuacji zamieszkania w bursie (art. 153 ust. 4 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe Dz.U. z 2018 r. poz. 996 ze zm.).

Deklarację można wypełnić i złożyć w bursie w dniach od 6 maja do 12 maja 2019 r. Niezłożenie deklaracji w terminie oznacza konieczność ponownego przystąpienia do procesu rekrutacji.

Do kontynuacji zamieszkania uprawniona jest osoba, która w chwili składania deklaracji jest wychowankiem bursy i mieszka w niej do zakończenia rocznych zajęć dydaktyczno-wychowawczych w roku szkolnym 2018/2019.

*Druki wymaganych dokumentów, o których mowa w pkt. 3 w wykazie wymaganych dokumentów są do pobrania w sekretariacie szkoły lub ze strony poniżej.

DO POBRANIA:

(dla obecnych wychowanków zakwaterowanych w roku szkolnym 2018/19):
DEKLARACJA O KONTYNUOWANIU ZAMIESZKANIA W BURSIE W ROKU SZKOLNYM 2019/2020

(dla kandydatów):
WNIOSEK O PRZYJĘCIE DO BURSY NA ROK SZKOLNY 2019/2020

Wzory oświadczeń:

kandydat niepełnoletni:

  • oświadczenie rodzica o wielodzietności rodziny kandydata (wzór nr 1)
  • oświadczenie rodzica o samotnym wychowywaniu dziecka oraz niewychowywaniu żadnego dziecka wspólnie z jego rodzicem (wzór nr 2)
  • oświadczenie rodzica o ukończeniu z wyróżnieniem klasy w roku poprzedzającym rok szkolny, w którym prowadzona jest rekrutacja (wzór nr 3)
  • oświadczenie rodzica o przyjęciu w pierwszej kolejności do szkoły jako laureat konkursu lub olimpiady (wzór nr 4)
  • oświadczenie rodzica, iż rodzeństwo kandydata kontynuuje zamieszkanie w bursie (wzór nr 5)

kandydat pełnoletni:

  • oświadczenie o wielodzietności rodziny kandydata (wzór nr 6)
  • oświadczenie o samotnym wychowywaniu dziecka oraz niewychowywaniu żadnego dziecka wspólnie z jego rodzicem (wzór nr 7)
  • oświadczenie o ukończeniu z wyróżnieniem klasy w roku poprzedzającym rok szkolny, w którym prowadzona jest rekrutacja (wzór nr 8)
  • oświadczenie o przyjęciu w pierwszej kolejności do szkoły jako laureat konkursu lub olimpiady (wzór nr 9)
  • oświadczenie, iż rodzeństwo kandydata kontynuuje zamieszkanie w bursie (wzór nr 10)

Druki wymaganych dokumentów są do pobrania także w sekretariacie szkoły.

62-800 Kalisz, ul. Przemysłowa 1

Wszelkich informacji udziela sekretariat w godzinach 8.00 – 15.30
pod numerem telefonu (62) 753 22 47
lub
email:  bursa@ckuip.kalisz.pl