Rekrutacja – 2018/2019

 

REKRUTACJA DO BURSY SZKOLNEJ

im. Janusza Korczaka w Kaliszu

NA ROK SZKOLNY 2018/2019

 

O przyjęcie do bursy może ubiegać się kandydat niepełnoletni lub pełnoletni mający stałe miejsce zamieszkania poza Kaliszem, który jest lub będzie uczniem klasy VII i VIII szkoły podstawowej, uczniem szkoły ponadpodstawowej dla młodzieży oraz uczniem szkoły artystycznej, w tym uczniem wymagającym stosowania specjalnej organizacji nauki, metod pracy i wychowania, a także będący słuchaczem kolegiów pracowników służb społecznych, w wieku do 24. roku życia.

Wychowankowie kontynuujący pobyt w bursie składają odpowiednio deklarację o kontynuowaniu zamieszkania w placówce w terminie 7 dni poprzedzających termin rozpoczęcia postępowania rekrutacyjnego, tj. w dniach od 07 – 13 maja 2018 r.

W postępowaniu rekrutacyjnym do Bursy Szkolnej Nr 1 im. Janusza Korczaka w Kaliszu na rok szkolny 2018/19 obowiązują następujące kryteria, terminy postępowania rekrutacyjnego i terminy postępowania uzupełniającego, w tym terminy składania dokumentów, wymagane dokumenty oraz sposób przeliczania punktów:

*Druki wymaganych dokumentów, o których mowa w pkt. 3 w wykazie wymaganych dokumentów są do pobrania w sekretariacie szkoły lub ze strony poniżej.

 

DO POBRANIA:

WNIOSEK O PRZYJĘCIE DO BURSY SZKOLNEJ NA ROK 2018/2019

DEKLARACJA O KONTYNUOWANIU ZAMIESZKANIA W BURSIE W ROKU SZKOLNYM 2018/2019

Wzory oświadczeń:

kandydat niepełnoletni:

 • oświadczenie o wielodzietności rodziny kandydata (wzór nr 1)
 • oświadczenie o samotnym wychowywaniu dziecka oraz niewychowywaniu żadnego dziecka wspólnie z jego rodzicem (wzór nr 2)
 • oświadczenie o odległości miejsca stałego zamieszkania kandydata od Kalisza powyżej 50 km (wzór nr 3)
 • oświadczenie o ocenie zachowania co najmniej dobrej w roku poprzedzającym rok szkolny, w którym prowadzona jest rekrutacja (wzór nr 4)
 • oświadczenie, iż tylko jeden z rodziców kandydata pracuje zawodowo lub iż rodzice kandydata prowadzą wspólnie gospodarstwo rolne poniżej 5 ha (wzór nr 5)
 • oświadczenie o posiadaniu przez kandydata rodzeństwa aktualnie mieszkającego w bursie (wzór nr 6)

kandydat pełnoletni:

 • oświadczenie o wielodzietności rodziny kandydata (wzór nr 7)
 • oświadczenie o samotnym wychowywaniu dziecka oraz niewychowywaniu żadnego dziecka wspólnie z jego rodzicem (wzór nr 8)
 • oświadczenie o odległości miejsca stałego zamieszkania kandydata od Kalisza powyżej 50 km (wzór nr 9)
 • oświadczenie o ocenie zachowania co najmniej dobrej w roku poprzedzającym rok szkolny, w którym prowadzona jest rekrutacja (wzór nr 10)
 • oświadczenie kandydata pełnoletniego, iż jest na wyłącznym utrzymaniu rodziców, z których tylko jeden rodzic pracuje zawodowo lub, iż jest na wyłącznym utrzymaniu rodziców, którzy wspólnie prowadzą gospodarstwo rolne poniżej 5 ha (wzór nr 11)
 • oświadczenie o posiadaniu przez kandydata rodzeństwa aktualnie mieszkającego w bursie (wzór nr 12)

Dokumenty, takie jak orzeczenia o niepełnosprawności, prawomocny wyrok sądu rodzinnego orzekający rozwód lub separację lub akt zgonu czy dokument poświadczający objęcie dziecka pieczą zastępczą, są składane w oryginale, notarialnie poświadczonej kopii albo w postaci urzędowo poświadczonego odpisu lub wyciągu z dokumentu, mogą być składane także w postaci kopii poświadczanej za zgodność z oryginałem przez rodzica kandydata lub pełnoletniego kandydata.

Druki wymaganych dokumentów są do pobrania także w sekretariacie szkoły.

62-800 Kalisz, ul. Przemysłowa 1

Wszelkich informacji udziela sekretariat w godzinach 8.00 – 15.30
pod numerem telefonu (62) 753 22 47
lub
email:  bursa@ckuip.kalisz.pl